2167 Win32.Adware.HighlightSearches 광고, 배너 보통 1206
2166 Win32.Adware.Chrome 검색공급자변경 보통 1488
2165 Win32.PUP.Yahoo 시작페이지 변경 보통 1736
2164 Win32.PUP.KuaiZip 광고, 배너, 설정변경 보통 1132
2162 Win32.Adware.Amigo 광고창생성 낮음 709
2161 Win32.PUP.yellowsend 제휴프로그램, 광고 낮음 428
2159 Win32.PUP.eFixPro 과장된 검색 보통 336
2158 Win32.Adware.Ebuyer 광고창생성 보통 338
2157 Win32.PUP.Socia2Search 광고생성 보통 257
2156 Win32.Adware.SS8 광고창 생성 보통 179
   
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |